Weg- en waterbouw & rail

Nederland heeft een uitstekende transport-infrastructuur. Al meer dan een decennium zijn de advocaten van HabrakenRutten betrokken bij de realisatie van vrijwel alle grote infrastructurele werken in ons land. Gedurende die tijd is er een schat aan ervaring opgebouwd die voor onze cliënten van grote waarde is. Wij kennen de best-practices en hebben over alle typen contracten geprocedeerd. Sinds de begindagen zijn wij namens nationale en internationale bouwondernemingen en banken betrokken geweest bij de grote, complexe en spraakmakende PPS projecten. Vaak hebben we nieuwe en innovatieve oplossingen kunnen aandragen die onze cliënten hebben geholpen risico’s te managen en ook onder moeilijke marktomstandigheden succesvol te opereren. De lijst met projecten omvat snelwegen, tunnels, bruggen, railverbindingen en natte infrastructuur zoals bunkerterminals, LNG-opslag en sluizen.

Referenties

Prinses Beatrixsluis 
Adviseren van het consortium over het Tracébesluit derde kolk Prinses Beatrixsluis. 

PPS A9 
Adviseren van een consortium over gewijzigde wetgeving ten aanzien van tunnelveiligheid ten behoeve van het PPS project A9 Gaasperdammerweg. 

PPS Ijmond
Adviseren van een consortium over het provinciaal inpassingsplan inzake het PPS project Ijmond.

PPS Sluis Limmel
Adviseren van het consortium over het ontwerp van de sluis in relatie tot het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute ten behoeve van het PPS project Sluis Limmel.

PPS N33 
Adviseren van het consortium over de mogelijkheden tot optimalisatie van het ontwerp voor het tracé binnen de grenzen van het Tracébesluit inzake het PPS project N33.

A1/A6 herfinanciering 
Adviseren van het consortium bij de eerste herfinanciering tijdens de constructiefase van het PPS project A1/A6, inclusief aanpassen van de projectdocumentatie.

Zeesluis IJmuiden baggerwerk 
Adviseren van het consortium bij het opstellen van de onderaannemingscontracten inzake de baggerwerkzaamheden.

PPS IJmond
Advisering van het winnend consortium bij de aanbesteding en contractering tot en met financial close met betrekking tot de nieuwe zeesluis IJmuiden, aan de ingang van het Noordzeekanaal. Met een breedte van 70 meter wordt dit de grootste zeesluis ter wereld. Het was de eerste keer dat PPP werd toegepast op grote waterinfrastructuur.

PPS A1-A6
Advisering van het winnend consortium bij de aanbesteding en contractering tot en met financial close met betrekking tot de verdubbeling van het A1-A6 traject van Diemen tot Almere, inclusief twee nieuwe bruggen, een aquaduct en de grootste spoorbrug van Europa. Dit is het grootste PPS infrastructuurproject ooit in Nederland. Bij de financiering van dit project zijn negen banken betrokken, waaronder de Europese Investeringsbank. 

Baggerproject De Donge
Het optreden voor diverse gemeenten in geschillen met baggeraars op grond van UAV contracten voor het verrichten van baggerwerkzaamheden. De procedures zijn gevoerd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

PPS A9
Advisering van een consortium bij de aanbesteding en contractering  met betrekking tot het A9 tracé van Holendrecht  tot Gaasperplas. Inclusief de advisering over de contractuele en regelgevingsaspecten die samenhangen met de voorgenomen constructie van een tunnel van 1,5 km onder een dichtbevolkt gedeelte van Amsterdam.

A1/A6 Muiderberg spoorbrug
Advisering van een consortium bij de (eerste) succesvolle heronderhandeling van een DBFM contract met de opdrachtgever, inclusief de aanpassing van EPC contracten en de financiële documentatie.

Rotterdamsebaan Project 
Advisering van een groot Duitse bouwbedrijf als deelnemer in een consortium bij de aanbesteding en DBM contractering  met betrekking tot het project Rotterdamsebaan, een ongeveer 4 kilometer lang traject, grotendeels via een (geboorde) tunnel, die de A4/A13 zal verbinden met de Centrumring van Den Haag.

PPS A2 Maastricht 
Advisering van een consortium bij de aanbesteding en contractering met betrekking tot de aanleg van een 2,3 km lange tunnel, waarmee de snelweg A2 onder de stad Maasticht wordt doorgeleid. 

PPS N33 
Advisering  van een consortium bij de aanbesteding en contractering met betrekking tot de N33 van Assen naar Groningen. Dit PPS project diende als pilot voor een j financiering met een inflatievergoeding.

Herstelwerkzaamheden van twee bruggen
Partij bijgestaan in een conflict met betrekking tot herstelwerkzaamheden en conservering van twee bruggen.

Spooronderdoorgang 
Rechtbank- en hofprocedure over aanbesteding en bouw van een onderdoorgang onder spoor in de Randstad.

Snelwegtunnel
Partij bijgestaan in een conflict met betrekking tot tunneltechnische installaties in een snelwegtunnel in de Randstad.

Noord-Zuidlijn Amsterdam
Advisering van een van de consortia betrokken bij de realisatie van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam over haar contractuele relaties met de opdrachtgever en de onderaannemers, onder andere in verband met faillissement van onderaannemers. 

Spoorwegtunnel 
Arbitrage over bouw van spoorwegtunnel bij NAI (UAVgc contract).

Tunnel onder rivier
Arbitrage (RvA) over aanleg weg en tunnel onder rivier (RAW/ UAV contract).

Standaardcontract mini-PPP
Het opzetten van en redigeren van het standaardcontract voor zogenaamde mini-PPSprojecten, onder meer omvattende UAV-GC contractsbepalingen, factoring/financieringsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten tussen marktpartijen, overheden en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Due diligence PPS-portefeuille
Het in opdracht van een koper  uitvoeren van  een due diligence onderzoek met betrekking tot de totale PPS-portefeuille wegenbouw- en accomodatieprojecten van een in zwaar weer verkerende grote Nederlandse bouwer.

Schoonmaakcontract reizigerstreinen 
Advisering over en het opstellen van contracten ter waarde van 165 miljoen aangaande de schoonmaak van alle reizigerstreinen in Nederland voor een periode van 5 jaar.

VIRM-intercity sneltreinen
Advisering en contractering voor de aanpassing van tientallen VIRM-intercity sneltreinen, waarbij nieuwe elektrotractiemotoren werden ontworpen en ingebouwd in door Nedtrain voor NSFSF in eigendom toebehorende treinen.

Treinlease
Advisering en contractering van treinlease voor spoorvervoerders.

Hogesnelheidstrein
Advisering over de contractuele aspecten van herstructurering van een spoorwegdienstverlener gericht op hogesnelheidstreinvervoer.

OV-chipkaart 
Advisering over en het herschrijven van het contractenpakket op basis waarvan in Nederland wordt gereisd met het OV-chipkaart systeem.

Spoortunnel Delft
Advies over de goederenrechtelijke structurering en contractering van het spoortunneltraject bij Delft.

VRS / Infrabel
Het optreden als mede-gemachtigde voor een Nederlandse aannemer in de railinfrastructuur tegen de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet in een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het dispuut had betrekking op bankgaranties.
spoortunneltraject bij Delft.

Netwerken & telecom

Onze economie en onze samenleving zijn steeds afhankelijker geworden van goede energie- en dataverbindingen. Deze sector heeft de laatste tijd dan ook een exponentiele groei doorgemaakt. Door het innovatieve karakter van de technologie en de complexiteit van de netwerken is sectorspecifieke ervaring onontbeerlijk voor de betrokken advocaten. Bij HabrakenRutten beschikken we over die ervaring. Of het nu gaat om de aanleg van een glasfiber netwerk op lokaal niveau of een grensoverschrijdend hoogspanningsnet, wij hebben de best-practices mee helpen vormgeven.

Referenties

Zonne energie project 
Adviseren van de ontwikkelaar van een grootschalig zonne-energie project, omtrent de Ontwikkelingsovereenkomst, en de EPC en Service/Monitoring contracten.

Kolencentrale 
Adviseren van de aannemer in een dispuut met de buitenlandse opdrachtgever van een nieuwe kolencentrale in Nederland.

Netwerk hoogspanningsmasten
Adviseren van een grote telecominfrastructuur bouwer inzake de heronderhandeling van een DBM contract voor hoogspanningsmasten in opdracht van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder.

Raamovereenkomst telecomnetwerk
Advisering en opstellen raamovereenkomsten met betrekking tot alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk van een groot telecom bedrijf.

Glasvezelnetwerk 
Advisering van een van de grootste telecomnetwerk bouwers met betrekking tot glasvezelnetwerk contracten met alle grote telecom providers actief in Nederland.

South Stream LNG pijpleiding
Adviseren van een consortium van twee grote Nederlandse bouw en bagger bedrijven bij de contractering met betrekking tot offshore werkzaamheden in verband met de aanleg van een LNG transportpijpleiding van Rusland naar Turkije onder de Zwarte zee.

Ondergrondse CO2 opslag en pijpleiding
Advisering van een consortium met betrekking tot een ondergrondse CO2 opslag en pijpleiding in  het  Rotterdamse havengebied.

Energie & nutsvoorzieningen

HabrakenRutten heeft ruime ervaring in de technische en juridische issues die samenhangen met de aanbesteding en constructie van alle soorten energie en nutsvoorzieningen. Door onze sectorkennis en onze commerciële en strategische aanpak helpen wij onze cliënten de projecten succesvol uit te voeren van ontwerp tot oplevering. Bij de realisatie van energie- en nutsvoorzieningen kunnen wij alle betrokken partijen bijstaan. Sponsors, aannemers en opdrachtgevers helpen wij projecten succesvol te realiseren. Onze ervaring strekt zich uit tot olie & gas, afvalwaterzuivering en afvalverwerking en verbranding. Wij beschikken over ervaring op het gebied van ondergrondse gasopslag. Vanzelfsprekend zijn wij ook betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energie zoals windmolenparken op land en op zee en zonne-energie, zowel rooftop als grondgebonden. 

Referenties

Zonne energie project 
Adviseren van een investeringsmaatschappij bij het opstellen van standaarddocumentatie voor de investering in ‘rooftop’ zonne energie centrales (inclusief EPC, O&M, Development en PPA contracten).

Drinkwaterinstallatie Noord-Holland
Het optreden voor het grootste bedrijf van Nederland in elektrotechniek en installatietechniek in een geschil met haar contractspartner. Het geschil betrof de opzegging van een duurovereenkomst door de contractspartij. De procedure is bij de rechtbank Noord-Holland gevoerd.

Kolencentrale 
Adviseren van de aannemer in een dispuut met de buitenlandse opdrachtgever van een nieuwe kolencentrale in Nederland.

Ondergrondse CO2 opslag en pijpleiding
Advisering van een consortium met betrekking tot een ondergrondse CO2 opslag en pijpleiding in  het  Rotterdamse havengebied.

Expert Opinion windpark 
Het afgeven van een ‘expert opinion’ met betrekking tot een dispuut tussen de opdrachtgever en de turbineleverancier van een windpark in Nederland.

Q4 Windmolenpark
Adviseren van een groot Nederlands energiebedrijf met betrekking tot de ontwikkeling van het offshore windpark Q4. Dit park zou 210 MW groene stroom moeten gaan leveren, voldoende voor 450.000 huishoudens. Uiteindelijk werd de eerder verleende vergunning om politike redenen door de Minister weer ingetrokken.

Afvalvergassingsinstallatie
Arbitrage (NAI) over bouw en prestatie van een afvalvergassingsinstallatie (EPC contract).

Rioolzuiveringsinstallatie Den Bosch
Advisering van een waterschap met betrekking tot aanbesteding en contractering van een rioolzuiveringsinstallatie in Den Bosch in de vorm van de DBM contract

Industrie & Offshore

Offshore projecten zijn in de regel zeer kapitaalsintensief. Dit betekent dat naast sectorkennis ook kennis van de internationale kapitaalmarkt een grote rol speelt. HabrakenRutten heeft bewezen contracten te maken die zelfs door de meest kritische financiers worden gewaardeerd. Vaak werken wij in projecten samen met gespecialiseerde fiscalisten en advocaten in het buitenland. Die ervaring en routine maken dat complexe trajecten vlot en probleemloos kunnen verlopen. HabrakenRutten is betrokken geweest bij de ontwikkeling en realisatie van alle soorten vaste en drijvende constructies, waaronder onderwater pijpleidingen, platformen en windmolenparken.

Referenties

Jachtbouwhal
Adviseren van een scheepswerf in superjachten met betrekking tot de nieuwbouw van een van de grootste jachtbouwhallen in Alblasserdam

Geschil zuivelconcern
Bijstaan van een internationaal opererend zuivelconcern in een geschil met een aannemer over gebreken aan het nieuw gebouwde hoogbouwmagazijn (ca. 30.000 m2) in de provincie Friesland.

Internationaal dispuut geothermische boringen 
Het voeren van een kort geding procedure voor een Nederlands bedrijf op het gebied van technische dienstverlening in de (petro)chemische en energiesector tegen een Duits bedrijf. Het dispuut had betrekking op geothermische boringen en het vervoer van afvalstoffen.

South Stream LNG pijpleiding
Adviseren van een consortium van twee grote Nederlandse bouw en bagger bedrijven bij de contractering met betrekking tot offshore werkzaamheden in verband met de aanleg van een LNG transportpijpleiding van Rusland naar Turkije onder de Zwarte zee.

Thames Oilport 
Het adviseren van een groot Brits advocatenkantoor over de contracten met de wederpartij met betrekking tot het project Thames Oilport en over NAI arbitrage.

GATE Terminal
Advisering van een Frans bouwbedrijf met betrekking tot haar positie in het 'GATE Terminal project' in de Rotterdamse haven. De GATE Terminal is een van de grootste LNG opslagterminals ter wereld.

Testplatform Noordzee
Advisering van een joint venture van offshore bouwbedrijven met betrekking tot beslaglegging  op en arbitrage over het ontwerp en de bouw van een groot testplatform bedoeld voor het ontmantelen van de Brent olieplatformen in de Noordzee.

Bunkerterminal Vlissingen
Advisering van een wereldwijd opererend containertransportbedrijf met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van een bunkerterminal in de haven van Vlissingen.

Gebreken tankerterminal
Bijstand in een conflict over gebreken in een tankerterminal in de Rotterdamse haven.

Containerterminal
Arbitrage (NAI) over bouw containerterminal in de Rotterdamse haven (UAVgc contract).

Slibverwerkinginstallatie 
Arbitrage (RvA) over bouw van een slibverwerking- en energieterugwinningsinstallatie (UAVgc contract).

Noordzee gaspijpleidingproject
Advisering en procederen over een offshore contract voor een deel van een gaspijpleidingproject in de Noordzee.

FIDIC contract 
Het adviseren over en het opstellen van een FIDIC Yellow Book aannemingsovereenkomst en alle bijbehorende documenten voor het ontwerp en de bouw van state-of-the-art opslagtanks in de Rotterdamse haven.

FIDIC geschil
Het voeren van meerdere kort geding procedures bij de rechtbank Rotterdam alsook een succesvol hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag voor een Nederlands bedrijf in de petrochemische sector tegen een Luxemburgse aannemer over de tussentijdse beëindiging van een FIDIC Yellow Book contract. 

Woningbouw & gebiedsontwikkeling

De advocaten van HabrakenRutten hebben aan de wieg gestaan van de juridische vormgeving van projectontwikkeling in Nederland. Wij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van nieuwe juridische structuren voor joint ventures en PPS projecten. Weinig kantoren hebben zoveel ervaring in alle juridische disciplines die voor de succesvolle realisatie van een project van planning tot oplevering zijn vereist. Onze sectorgerichte aanpak en onze kennis en ervaring heeft door de jaren heen een imposant trackrecord opgeleverd op het gebied van adviseren en procederen omtrent grote woningbouwprojecten en binnenstedelijke herontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Vaak met een innovatief karakter.

Referenties

Woningbouwproject Houthaven 
Begeleiden van een gebieds- en vastgoedontwikkelaar bij het mogelijk maken van het woningbouwproject Houthaven in Schiedam.

Verkoop portefeuille woningbouwprojecten
Begeleiding van een van de grootste Nederlandse bouw- en vastgoedbedrijven bij de verkoop van een portefeuille van ruim 45 woningbouwprojecten (meer dan 4000 woningen) in Noord-Oost Nederland.

Woningopkoopregeling aardbevingsgebied Groningen
Adviseren van de Nationaal Coördinator Groningen bij het opzetten van een opkoopregeling voor woningen in het aardbevingsgebied in Groningen.

Gershwin Brothers Amsterdam 
Adviseren van een projectontwikkelaar met betrekking tot de ontwikkeling van luxe appartement gebouwen op de Zuidas, Amsterdam. 

European China Centre Rotterdam 
Adviseren over ondernemingsrechtelijke aspecten en het opstellen van contracten voor de herontwikkeling, herstructurering en latere verkoop van het ECCR (European China Centre Rotterdam) project, een joint venture tussen een groot Nederlands bouwbedrijf en een van de grootste bouwbedrijven in China. Het project omvat ondermeer een parkeergarage onder het water, kantoren, winkels, horeca en woningen.

Stadionkwartier Eindhoven 
Rechtbankprocedure voor een marktleider op het gebied van vloerverwarming en vloerkoeling in een geschil met haar opdrachtgever over de beëindiging van de aannemingsovereenkomst. 

Calypso Project Rotterdam
Adviseren en procederen over de contractuelen en financiële herstructurering van het project Calypso in Rotterdam. Onder andere onderhandelingen met andere marktpartijen, de gemeente over herfinanciering en executies van het pand met het oog op doorstart buiten faillissement.

Leidsche Rijn centrumontwikkeling
Advisering van winnend consortium voor de ontwikkeling en realisatie van een volledig nieuw stadscentum in Leidsche Rijn. In omvang een van de grootste vastgoedontwikkelingsprojecten in Nederland. Het nieuwe stadshart omvat meer dan 130 winkels en een grote Foodmarkt. Meer dan 15 restaurants, cafés en koffiebars. 10.000 m2 kantoren boven de winkels en 734 woningen. 

Ontvlechten PPS joint venture
Advisering van twee grote Nederlandse woningontwikkelaars over de ontvlechting van hun PPS joint venture met een grote gemeente. De joint venture was opgericht ten behoeve van een grootschalig woningbouwproject. Clienten zijn succesvol bijgestaan in een een procedure, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een minnelijke schiking.

PPS Vroondaal Den Haag
Advisering ontrent en het opzetten van een PPS joint venture tussen Gemeente Den Haag en twee woningontwikkelaars over een unieke gebiedsontwikkeling met 600 villas ten zuidwesten van Den Haag.

PPS Noorderhaven Zutphen 
Advisering van de overheid en een projectontwikkelaar met betrekking tot herontwikkeling Noorderhaven - industriegebied De Mars, een nieuwe woon-, werk- en leefomgeving bij Zutphen.

Beëindiging project Flevoland
Rechtbank- en Hofprocedure over tussentijdse beëindiging projectontwikkelingsovereenkomst i.v.m. gewijzigde marktomstandigheden, betreffende een lange termijn projectontwikkeling in provincie Flevoland.

PPS Gebiedsontwikkeling Zoetermeer
Advisering over de contractering en het opstellen van contracten omtrent een gebiedsontwikkeling in Zoetermeer, bestaande uit kantoren, parken circa 700 woningen, woontorens en ondergrondse parkeergarages.

Kantoren & retail

Kantoren en winkels vormen een categorie waar investeerders en beleggers een belangrijke rol spelen. HabrakenRutten kent deze markt door en door. Wij zijn vaak betrokken gedurende de gehele levenscyclus van een project. Die ervaring is juist in deze sector van groot belang. Wij adviseren aannemers en ontwikkelaars bij de totstandkoming, maar ook beleggers bij de verkoop of herstructurering van objecten of portefeuilles. 
Als het er op aankomt is in deze sector gespecialiseerde ervaring in het voeren van en arbitrage of gerechtelijk procedure van groot belang. HabrakenRutten heeft een indrukwekkende trackrecord op dit gebied. 
Wij hebben ervaring in het samenwerken met de meest toonaangevende nationale en internationale architecten bij de realisatie van kantoren en winkelcentra in binnen en buitenland.

Referenties

Beleggingen retail projecten 
Adviseren van een wereldwijd opererende vastgoedbelegger over verschillende ruimtelijke ordeningsaspecten bij beleggingen in diverse retail projecten, waaronder Amsterdamse Poort en Villa Arena.

Mall of the Netherlands 
Bijstaan van een belegger gespecialiseerd in commercieel vastgoed, meer in het bijzonder winkelcentra, bij de (her)ontwikkeling van de Mall of the Netherlands, het grootste winkelcentrum project in Nederland en het stadshart Amstelveen.

Bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel 
Optreden voor een vastgoedbelegger tegen de vaststelling van diverse bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel in Rotterdam.

Investeringen hoogwaardige vastgoedobjecten 
Adviseren van een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij over de mogelijkheden tot herontwikkeling van diverse vastgoedobjecten, waaronder Hermes City Plaza in Rotterdam.

Binnenstedelijke herontwikkeling 
Adviseren van en procederen voor een ontwikkelaar van hoogwaardige winkelcentra over een binnenstedelijke herontwikkeling met retail, woningen en kantoren in het Schinkelkwadrant te Heerlen.

Noorderboulevard Den Haag Scheveningen
Adviseren van de ontwikkelaar bij de ontwikkeling van een retail/leisure project, onderdeel van de nieuwe boulevard Scheveningen, inclusief een ondergrondse parkeergarage, bij de contractering met de Gemeente en het opzetten van een joint venture met een internationale parkeerexploitant.

Kantoorgebouw Prins en Keizer 
Adviseren van een investeerder bij post-closing geschillen met betrekking tot een 20.000 m2 kantoorgebouw in het centrum van Amsterdam. 

NoMa House
Adviseren van een investeerder bij de investsering in een 14.000 m2 kantoorgebouw van natuursteen en glas op de Zuidas, Amsterdam.

Gloria Galerie Berlin
Het leggen van beslag op aandelen en het voeren van een kort geding bij de rechtbank Amsterdam voor een Duitse vastgoedbelegger met betrekking tot een vastgoedproject in Berlijn.

PPS De Knoop Utrecht
DBFMO-contract voor de herontwikkeling van het rijkskantoor De Knoop. Het project behelst de combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding op het terrein van de voormalige Knoopkazerne voor de realisatie van een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) voor de Rijksoverheid.

Ambassadegebouw Den Haag 
Optreden voor een groot bouwbedrijf in een geschil met een Afrikaanse Staat. Het geschil zag op de verbouwing van een ambassadegebouw in Den Haag en het in onvoltooide staat beëindigen van het werk.

Utiliteitsbouw & leisure

De realisatie van gebouwen met een bijzondere publieke functie vereist kennis en ervaring in soms complexe niches. HabrakenRutten is betrokken geweest bij een breed spectrum aan gebouwen en instellingen met een bijzonder karakter. Het kan gaan over de bouw van een nieuw ziekenhuis of een gevangenis, maar ook over laboratoria met ‘clean rooms’, scienceparken voor hightech bedrijven of een attractiepark voor het hele gezin. Vaak wordt in dit soort praktijken zeer innovatieve techniek toegepast. Voor cliënten is het van belang dat er ervaring en kennis is om de belangen van alle betrokken partijen evenwichtig te verwoorden zodat oponthoud door conflicten wordt voorkomen en projecten op tijd en binnen budget kunnen worden uitgevoerd.

Referenties

Dierenpark Emmen
Advisering met betrekking tot de DBM contractering en financiering van Dierenpark Emmen, een van de grootste dierenparken van Europa. Bij dit project worden bouwkundig en  technisch innovatieve technieken toegepast.

Herstructurering en verkoop hotelexploitaties 
Adviseren van een van de grootste particuliere Nederlandse vastgoedbeleggers ten aanzien van de herstructurering en herfinanciering van diverse hotelexploitaties, inclusief de verkoop van diverse hotelexploitaties aan de Fletcher Group.

ROC Leiden
Advisering van een van de grootste particuliere Nederlandse vastgoedfondsen ten aanzien van haar positie ten opzichte van de Staat bij het dreigende faillissement van het ROC in Leiden. Omvat onder meer het heronderhandelen van de contracten met de Staat en met het ROC, alsmede het heronderhandelen van de financiering.

PPS Gemeentehuis Westland
Advisering  van het winnend consortium voor de nieuwbouw van het gemeentehuis van de Gemeente Westland in Naaldwijk, het eerste PPS accommodatieproject in Nederland op gemeentelijk niveau.

PPS Hoge Raad 
Advisering van een consortium bij de bieding op het DBFMO project voor de huisvesting van de Hoge Raad.

Ziekenhuis Den Haag
Advisering omtrent de aanbesteding, ruimtelijk bestuursrecht en DBM contracten voor de uitbreiding, nieuwbouw en renovatie van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Het project vormt een onderdeel van een grotere gebiedontwikkeling waarbij ook de gemeente en andere private partijen waren betrokken.

PPS Rechtbank Breda 
Advisering van een consortium voor nieuwbouw Rechtbank Breda. Het gebouw krijgt een oppervlakte van 27.000 m2 exclusief parkeervoorziening en terreininrichting.

Ontvlechting ziekenhuis joint venture
Advisering en contractering voor de ontvlechting van een joint venture tussen een groot regionaal ziekenhuis en technisch en facilitair dienstverleners met betrekking tot de outsourcing van alle niet-medische activiteiten binnen dat ziekenhuis.

Feijenoord stadion herontwikkeling
Advisering van een consortium, onder andere bestaande uit een grote Nederlandse bouwer en een toonaangevend architectenbureau, bij  een voorstel voor de nieuwbouw van het Feijenoord stadion en de herontwikkeling van de directe omgeving.

Amsterdam Science Park 
Rechtbankprocedure over projectmanagement bij laboratorium bouwproject in Amsterdam Science Park.

Technopolis Delft
Advisering over de (her)ontwikkeling van het Technopolis  project, een PPS joint venture tussen Gemeente Delft en TU Delft  met betrekking tot een nieuw wetenschapspark  langs de A13.

Sprinklerinstallatie Schiphol
Advisering in een conflict over de installatie van een sprinklersysteem in een grote internationale luchthaven.

Distributie & logistiek

Distributie en logistiek hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De aantrekkende economie en de toegenomen globalisering van handel en industrie maakt dat de stroom van goederen steeds groter en complexer is geworden. In deze sector vinden grote technologische ontwikkelingen plaats die het mogelijk maken grootschaliger, sneller en efficiënter te opereren. HabrakenRutten volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wij adviseren cliënten bij de realisatie van projecten met de meest moderne intern transport en orderpicking systemen of bij het realiseren van koel- of klimaatinstalaties die voldoen aan de hoogste normen voor duurzaamheid en impact op het klimaat.

Referenties

Logistiek centrum Nieuwegein 
Adviseren van een investeerder bij de investering in een 41.000 m2 gekoelde distributiecentrum met een hoge duurzaamheid certificeering.

US Geologistics warehouse 
Adviseren van US Geologistics omtrent een nieuwe magazijn met gesofisticeerde transport- en orderverzamelsysteemen.